Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการตรวจสอบรับรองระบบ ไฟฟ้าโรงงาน

         ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  “ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ”    ลงวันที่ 8 มีนาคม 2522  กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ  ดังนี้
 1.  ตรวจสอบสภาพของสายไฟหรือสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า  ถ้าหากพบว่าชำรุดหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว  ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที่
 2.  จัดทำข้อบังคับและอบรมลูกจ้าง  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องต่อไปนี้
      2.1  วิธีปฏิบัติเมื่อมีลูกจ้างประสบอันตรายจากไฟฟ้า
      2.2  การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต       โดยวิธีใช้ปากเป่าอากาศเข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตรายและวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก
นอกจากนั้นตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2514 )  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512  เรื่อง “ หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ”  ได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทหรือชนิด  มีหน้าที่ดำเนินการคือ….สายไฟฟ้า  เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์  ต้องได้รับการตรวจรับรองเห็นชอบจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ทุกๆ ระยะ  1 ปี  โดยมีเอกสารรับรองเป็นหลักฐานทุกปี บทกำหนดโทษ  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง  อาจถูกสั่งให้ผู้ประกอบการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด  หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวและปรับปรุงแก้ไขโรงงานนั้นเสียใหม่  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
           สำหรับรายละเอียดบริการตรวจสอบ     อาทิ การตรวจระบบกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง, การตรวจเช็คสวิตซ์เกียร์, หม้อแปลง, ตู้จ่ายไฟฟ้า, เบรคเกอร์, ตรวจเช็คระบบ  Safety, Ground  System,  Power  System  เป็นต้น

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.