Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ (Boiler)

          ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  “ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ ”  ลงวันที่  16  มีนาคม  2515  กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ คือ…
  ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อน้ำ  อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  โดยวิศวกรเครื่องกลประเภทสามัญวิศวกร  วุฒิวิศวกรหรือผู้ได้รับอนุญาตพิเศษให้ตรวจทดสอบหม้อไอน้ำได้แล้วแต่กรณี  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  แล้วเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำไว้  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
      กรณีมีการซ่อมที่มีผลต่อความแข็งแรงของหม้อน้ำต้องเป็นไปตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม  ทั้งการเลือกใช้วัสดุ  เทคนิคและวิธีการซ่อม   ภายหลังการซ่อมต้องจัดให้
มีวิศวกรตรวจทดสอบการใช้งาน  โดยบุคคลผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น  แล้วเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำไว้เป็นของหม้อน้ำนั้นๆ  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
  นายจ้างที่ดัดแปลงหม้อน้ำต้องจัดให้มีวิศวกรที่มีที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด  เป็นผู้ออกแบบควบคุมและรับรองความปลอดภัยของหม้อน้ำ พร้อมทั้งเก็บรายละเอียดการดัดแปลงไว้เป็นประวัติของหม้อน้ำ  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้
       นอกจากนั้นตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2535 )  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 2535  ได้กำหนดให้โรงงานที่มีการใช้หม้อไอน้ำ ( Boiler )  หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อนที่มีความกดดันต่างจากบรรยากาศ  ต้องจัดทำรายงานข้อมูลการผลิต  การตรวจและการทดสอบความปลอดภัยในการใช้  บทกำหนดโทษ  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000.-บาท
 สำหรับรายละเอียดของการตรวจสอบ / รับรอง     อาทิ  ตัวหม้อน้ำ, สภาพอุปกรณ์ของหม้อน้ำ  อาทิ  ลิ้นนิรภัย, ระบบความดัน, ระบบน้ำ,  ระบบการจ่ายไอน้ำ,  ระบบสัญญาณเตือนภัย,  ระบบการเผาไหม้,  ปลั๊กหลอมละลาย,  ระบบปรับปรุงประสิทธิภาพ,  ภาชนะรับแรงดันไอน้ำ  ตลอดจนรายละเอียดที่บกพร่องเพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข  เป็นต้น

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.