Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการตรวจสอบ / ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานประกอบการ

              ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง “ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ” ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน  2534  กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง  ดังต่อไปนี้
1. ระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ  อันได้แก่  จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิง  รวมทั้งระบบการส่งน้ำ  ที่เก็บกักน้ำ  ปั๊มน้ำ  ข้อต่อ  สายส่งน้ำดับเพลิง  กระบอกฉีดที่ใช้ฉีดดับเพลิงโดยทั่วไป

 2.  เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ  ตามประเภท  ชนิด  จำนวนและระยะห่างของการติดตั้ง  อาทิ  การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตั้งแต่  2 เครื่องขึ้นไป  เครื่องดับเพลิงแต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกัน  ไม่เกิน  20 เมตร  รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิง  ไม่น้อยกว่า  6 เดือนต่อ  1 ครั้ง   และเก็บผลไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจได้ตลอดเวลา
 3.  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  สถานประกอบการ  ตั้งแต่  2 ชั้นขึ้นไป  ต้องติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ชนิดเปล่งเสียงให้ลูกจ้างที่ทำงานภายในอาคารได้ยินอย่างทั่วถึง  และต้องจัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  อย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้ง

        นอกจากนั้น  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2513 )  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512  เรื่อง  “ หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ”  ได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทหรือชนิด  มีหน้าที่จัดให้มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
 1.  สัญญาณแจ้งเหตุอันตราย  ณ  ที่ต่างกัน อย่างน้อย  2 แห่ง  ที่ให้สัญญาณแจ้งเหตุอันตราย  โดยให้อยู่ในตำแหน่งที่คนจะเข้าไปใช้เครื่องให้สัญญาณแจ้งเหตุอันตรายได้  โดยสะดวกและรวดเร็ว
 2.  เครื่องดับเพลิง  ตามสภาพ  ขนาดและลักษณะของโรงงานประจำไว้ในที่ต่างๆ  กันในโรงงานให้หยิบใช้ได้โดยสะดวก  ทั้งนี้  ต้องไม่น้อยกว่า  1 เครื่องต่อพื้นที่ 100  ตารางเมตร  เศษของ  100 ตารางเมตร  ให้นับเป็น  100 ตารางเมตร
 3.  การตรวจสอบ  เครื่องดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  และต้องจัดให้มีการบันทึก  การติดตั้ง  เติมหรือการเปลี่ยนแปลงเคมีภัณฑ์  กับการตรวจสอบตามความจำเป็นและตามข้อแนะนำของผู้ผลิต  แต่ต้องกระทำ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อหนึ่งครั้ง
        สำหรับรายละเอียดของการตรวจสอบ    อาทิ การตรวจสอบถังดับเพลิง บริการบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  บริการตรวจสอบและทดสอบระบบตรวจจับและแจ้งเตือน ได้แก่ ระบบ  Smoke  Detector, Heat  Detector, Alarm  Bell, Control  Panel ฯลฯ ระบบน้ำดับเพลิง  ได้แก่  Fire  Pump  ระบบไฟสำรองฉุกเฉิน  เป็นต้น

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.