Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
-ระบบบำบัดมลพิษน้ำเสีย
-ระบบบำบัดมลพิษอากาศ
-ระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม
บริษัทได้ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประเภทบริษัทที่ปรึกษา เลขที่ บ.123-58-167
©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.