Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการตรวจรับรองระบบทำความเย็น

          ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2535 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
  … เครื่องอัดก๊าซ ( Compressor ) หรือกึ่งปฏิกิริยา ( Reactor ) และรอบท่อเครื่องจักรหรือภาชนะที่ทำงานสนองกัน  โดยมีความกดดันแตกต่างจากบรรยากาศ ซึ่งใช้กับเครื่องอัดก๊าซหรือถังปฏิกิริยาดังกล่าว  ต้องได้รับการออกแบบคำนวณแสงสว่างตามมาตรฐานที่ยอมรับ  หรือผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งาน  โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
   ภาชนะบรรจุที่มีความกดดันต่างจากบรรยากาศ ( Pressure Vessel ) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและส่วนประกอบที่จำเป็นตามหลักวิชาการ  โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม …

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.