Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

          ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง และเสียง พศ. 2549 กำหนดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ ระดับความเข้มของแสงสว่าง ค่าระดับความร้อน ความดังของเสียง และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ให้มีการตรวจปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง สารเคมี ไอระเหย ของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการแต่ละประเภทไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ใช้แรงงาน

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.