Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
           แบ่งออกเป็น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค การตรวจวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.