Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการตรวจสอบรับรองปั้นจั่น / เครน

         ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง “ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ”  ลงวันที่  17  เมษายน 2530  กำหนดให้ทุกสถานประกอบกิจการที่มีการใช้ปั้นจั่น ( Cranes หรือ Derricks )  ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง  และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ ให้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ  ดังนี้  ( 1 )  การตรวจสอบตามแบบ คป. 1 /  คป. 2  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุกๆ  3 เดือน  ตามแบบที่กำหนด  ( 2 )  การบันทึกเวลาและผลการตรวจสอบปั้นจั่น  โดยวิศวกรเป็นผู้รับรองไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ในระหว่างเวลาทำงาน  ( 3 )  จัดทำข้อบังคับและจัดอบรมลูกจ้าง  ให้นายจ้างออกข้อบังคับการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  กำหนดการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นเป็นภาษาไทย  ให้ลูกจ้างได้ศึกษาและปฏิบัติตามโดยถูกต้อง  ตลอดจนจัดอบรมลูกจ้างให้รู้วิธีใช้  วิธีทำความสะอาดและวิธีบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย  ตลอดจนข้อจำกัดของอุปกรณ์เหล่านั้น  ( 4 )  บทกำหนด  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  นายจ้างจะต้องได้รับโทษจำคุก  ไม่เกิน 1 ปี  หรือปรับไม่เกิน  200,000.-บาท   หรือทังจำทั้งปรับ    
           สำหรับรายละเอียดของการตรวจสอบ     อาทิ  ระบบการทำงานทั่วไป  ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม  อาทิ  ระบบไฟฟ้า, มอเตอร์,
Remode  Control, การตรวจสอบระบบ  Safety  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแก้ไข  เป็นต้น

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.