Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด มีความตระหนักในความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงสถานประกอบการให้ความสนใจในการจัดการทำระบบมาตรฐานต่างๆเช่น ISO 14001 OSHAS/มอก.1800 และตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อลดจำนวนผู้ประสบภัยอันตรายจากการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

             จึงได้จัดตั้ง ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังกัด บริษัท พี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (เครือปิ่นทอง) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยทีมวิทยากรและนักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณวุฒิโดยตรงและมากด้วยประสบการณ์ 

            มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกประเภท โดยได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียน รสส.004-59/0722, ได้รับการรับรองทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-235 และได้รับการรับรองระบบบำบัดมลพิษประเภทบริษัทที่ปรึกษาเลขที่ บ.123-58-167 อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) และอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับระบบ ISO17025:2015 ต่อไปในอนาคต

ปัจจุบันศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (P.M.C.) ได้ดำเนินธุรกิจอย่างเข็มแข็งและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยผลงานการตรวจวัดเป็นที่ประจักษ์กว่า 500 โรงงานต่อปี ทั่วประเทศ เราพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพงานตรวจวัดและสร้างความพึ่งพอใจในบริการทุกด้านแก่ลูกค้าทุกท่าน

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.