Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการการจัดสร้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

รับออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บำรุงรักษา พร้อมทั้งบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากระบบบำบัด เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.