Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายใน

•           ประเมินและสำรวจจุดติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ และจุดเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน

•           ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ และบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

•           การตรวจวัดคุณภาพดิน

•           การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ตามกฎหมายกำหนด

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.