Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง, น้ำเสีย
  • ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
  • ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา
  • ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
  • ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
  • ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล
  • ตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล
  • ตรวจวัดคุณภาพน้ำสาธารณะ ตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนด
©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.