Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการตรวจสอบ / ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานประกอบการ

ให้เป็นไปตาม

1.กฏกระทรวงกำหนดมาตราฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
2.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.