Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการตรวจสอบฟอร์คลิฟท์

ให้เป็นไปตาม

1.พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (กระทรวงอุตสาหกรรม)

1.1 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่2 (พ.ศ.2535)
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2545
ทั้งยังตรวจสภาพรถฟอร์คลิฟท์ที่ใช้น้ำมัน,ไฟฟ้า เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและยังทำการตรวจทดสอบการยกตามพิกัดการใช้งานของฟอร์คลิฟท์นั้นๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

     1.1 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่2 (พ.ศ.2535)

     - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2545

        ทั้งยังตรวจสภาพรถฟอร์คลิฟท์ที่ใช้น้ำมัน,ไฟฟ้า เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและยังทำการตรวจทดสอบการยกตามพิกัดการใช้งานของฟอร์คลิฟท์นั้นๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.