Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการตรวจสอบรับรองระบบ ไฟฟ้าโรงงาน

ให้เป็นไปตาม

1.กฎกระทรวง กำหนดมาตราความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550 (กระทรวงอุตสาหกรรม)
2.พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 (กระทรวงแรงงาน)
2.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตราฐานในการบริหาร จัดกาาร และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558
-ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

1.กฎกระทรวง กำหนดมาตราความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550 (กระทรวงอุตสาหกรรม)

2.พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 (กระทรวงแรงงาน)

     2.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตราฐานในการบริหาร จัดกาาร และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558

     -ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

 

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.