Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการตรวจสอบรับรองปั้นจั่น / เครน

              ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 กำหนดให้ทุกสถานประกอบกิจการที่มีการใช้ปั้นจั่น ( Cranes หรือ Derricks ) ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ ให้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

( 1 ) การตรวจสอบตามแบบ ปจ.1 / ปจ.2 เกี่ยวกับส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามประเภทและลักษณะของงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554

( 2 ) วิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรองรายงานผลการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น ภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ และสำเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ

( 3 ) จัดทำข้อบังคับและจัดอบรมลูกจ้าง ให้นายจ้างออกข้อบังคับ/คู่มือการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย รวมถึงคู่มือการใช้สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานให้ลูกจ้างได้ศึกษาและปฏิบัติตามโดยถูกต้อง ตลอดจนจัดอบรมลูกจ้างให้รู้วิธีใช้ วิธีทำความสะอาดและวิธีบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย ตลอดจนข้อจำกัดของอุปกรณ์เหล่านั้น

( 4 ) บทกำหนด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม นายจ้างจะต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000.-บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.